Metamorfozy w Couture Milano

„Metamorfozy w Couture Milano Katowice!”

II Edycja
Do wygrania metamorfoza o wartości 1800,-

Czy zawsze marzyłaś o totalnej metamorfozie? Co byś powiedziała na sztab specjalistów pracujący nad Twoim wizerunkiem? Cały świat się zmienia na wiosnę, a my wraz z nim! Zapraszamy do udziału w kompleksowych metamorfozach zwieńczonych profesjonalną sesją fotograficzną! Poszukujemy Pań, które czują wewnętrzną potrzebę zmian – potrzebę wydobycia kobiecości i piękna!

Aby wziąć udział w konkursie

Skomentuj konkursowy post!
https://www.facebook.com/cmkatowice

Rozstrzygniecie konkursu już 27 kwietnia!

 

Przy II edycji współpracują z nami:

FOTOGRAF

Patryk Pawłowski
Fotografia jest moją wielką pasją, sposobem postrzegania świata i zapamiętywania go dla przyszłych pokoleń. Jestem fotografem, który uszczęśliwia ludzi, chwytając ulotne chwile na fotografiach, które po latach przypomną uwiecznione na nich emocje. Nie ważne czy robię zdjęcia młodej parze, narzeczonym, rodzinom, dzieciom, czy kobietom w ciąży, zawsze staram się uchwycić na fotografiach piękno i uczucia, które są w każdym z nas. Zatrzymywanie na fotografiach ważnych dla Ciebie chwil i w jakiś sposób uczestniczenie w nich, jest dla mnie większym szczęściem, za które mogę tylko podziękować, oddając Ci wspaniałe, pełne piękna i emocji zdjęcia.

http://pawlowskifoto.pl/patryk-pawlowski.html

MAKE-UP ARTIST

Dorota Doshia Żychiewicz

Profesjonalna wizażystka związana zawodowo ze środowiskiem modowym. Bierze udział w sesjach zdjęciowych w kraju i za granicą dbając o wizaż modelek i modeli. Skończyła Fashion Academy „UpToDate” w Mediolanie.

https://www.facebook.com/DoshiaMakeUpArtist
https://twitter.com/dosiamejkapy

PRACOWNIA KRAWIECKA

Mateja Fashion

Firma powstała w 1989 roku a MATEJA FASHION jest jej kontynuacją. Od zawsze naszą dewizą jest najwyższa jakość , orginalność wzornictwa i przede wszystkim profesjonalizm. Nasze modele są perfekcyjnie dopracowane a częste zmiany kolekcji zapewniają bogactwo wyboru. Kreacje projektowane w naszym studiu zyskały sobie uznanie w licznych krajach Europy, a w Polsce oferowane są w salonach sprzedaży w różnych miastach.

http://www.modaslubna.pl/

DOM MEDIOWY

iSting Media

Analityka i strategia – kampanie marketingowe.

http://www.isting.pl/

Regulamin konkursu „Metamorfozy”
§1. Organizator i czas trwania Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Couture Milano Exclusive Hair z siedzibą w Katowicach, ul. Młyńska 11, 40-098 Katowice,
2. Konkurs trwa 16 dni, od 3 kwietnia 2015 r. do 19 kwietnia 2015 r. do godziny 23:59 czasu polskiego.
3. Konkurs będzie się odbywał zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”).
4. Osoby spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie, które przystąpią do Konkursu zwane będą dalej „Uczestnikami”.

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które mają ukończone 13 lat, posiadające konto w serwisie Facebook.com. Konto musi być zarejestrowane na prawdziwe dane Uczestnika.
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Aby przystąpić do Konkursu należy wykonać następujące czynności:
zgłosić swoją kandydaturę w komentarzu, w jednym z postów konkursowych na fanpage pod adresem https://www.facebook.com/cmkatowice

§4. Zasady wyboru zwycięzców Konkursu
1. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową, której zadaniem będzie ocena komentarzy dodanych przez Uczestników oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszeń pod kątem zgodności przesłanych zdjęć z wytycznymi regulaminu.
2. Komisja Konkursowa, do 7 dni od zakończenia terminu nadsyłania zgłoszeń oceni wszystkie zgłoszone kandydatury, które spełnią warunki Konkursu i dokona wyboru 3 z nich jako zwycięskich.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 27 kwietnia 2015 r. do godziny 17:00 w komentarzu pod postem konkursowym,
4. Warunkiem odebrania Nagród (zdefiniowanych poniżej) jest wysłanie przez Zwycięzców wiadomości prywatnej na profilu https://www.facebook.com/cmkatowice zawierającej dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres zameldowania) i numer telefonu Zwycięzcy Konkursu do 26 kwietnia 2015 r. do godziny 14:00.
5. Warunkiem odbioru Nagrody jest
a) potwierdzenie przez Organizatora otrzymania wiadomości wraz z niezbędnymi danymi wymaganymi do wydania Nagrody i potwierdzenie terminu jej odbioru.
b) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas sesji fotograficznych w dniach 9.05.2015/10.05.2015, przez Firmę Aneta Urbanik Couture Milano z siedzibą w Katowicach, ul. Młyńska 11, 40-098 Katowice o numerze NIP: 9542300996, REGON: 243639805, jej partnerom oraz współorganizatorom akcji „Metamorfozy”. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku w materiałach pomocniczych i promocyjnych w sieci Internet, na plakatach, w folderach na portalach facebook.pl, instagram i im podobnych. Zgoda obejmuje także przyszłe wydania tych publikacji. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa.
7. Nagrodę należy odebrać od 9 maja 2015 r. do 10 maja 2015 r. w godzinach wyznaczonych przez Organizatora.
8. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub pozbawienia Zwycięzcy przyznanej Nagrody w przypadku naruszenia Regulaminu, w szczególności:
a) gdy Uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie Facebook w celu udziału w Konkursie;
b) gdy profil Uczestnika, który został wykorzystany w celu udziału w Konkursie jest nieprawdziwy (podane dane osobowe są inne niż faktyczne);
c) w przypadku, gdy Uczestnik działał w sposób naruszający zasady serwisu Facebook
d) gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań Konkursu;
e) gdy Uczestnik podaje nieprawdziwe dane niezbędne do wydania Nagrody;
f) gdy Uczestnik zamieszcza wypowiedzi wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobre imię marki Wola Park, Organizatora oraz promujących produkty konkurencyjne.
9. W miarę technicznych możliwości Organizator poinformuje Uczestnika o wykluczeniu z Konkursu.

§5. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) 3 nagrody w postaci metamorfozy wizerunku o wartości 1800,- PLN w dniach 9.05.2015 i 10.05.2015 przeprowadzonych w siedzibie Couture Milano Exclusive Hair w Katowicach, ul. Młyńska 11. Na jedną metamorfozę składa się:
– konsultacja stylisty, fryzjera i wizażysty o łącznej wartości 300,- PLN
– wykonanie usług fryzjerskich o wartości 300,- PLN
– wykonanie profesjonalnego makijażu do sesji zdjęciowej o wartości 500,-
– dobór i wypożyczenie kreacji krawieckiej do sesji zdjęciowej 200,-
– profesjonalna sesja zdjęciowa i obróbka zdjęć 500,-
2. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
3. Łączna wartość Nagród w Konkursie wynosi 5400zł brutto.
4. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
5. Wszystkie Nagrody nieprzyznane podczas Konkursu lub takie, co do których prawa zostały przez uczestników utracone na podstawie zapisów niniejszego regulaminu, pozostają własnością Organizatora.

§8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: https://www.facebook.com/cmkatowice
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania, jeżeli nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Konkursie.
3. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w Regulaminie; wszelkie informacje o Konkursie, dostępne w materiałach reklamowych, mają charakter jedynie informacyjny.
4. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych z Konkursem rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w § 7 powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez sąd powszechny.
5. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się
z Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez administratorów Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Facebook (https://pl-pl.facebook.com/policies/).
7. Facebook Inc. nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisówFacebook.com lub utrudniony dostęp do niego z przyczyn pozostających poza kontrolą Organizatora.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia do Konkursu, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów Uczestników oraz sposób ich konfiguracji.
11. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc.
12. W związku z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu zameldowania przez Organizatora, w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania Zwycięzców oraz przyznawania i wydawania im Nagród). Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego, aby Organizator mógł przeprowadzić Konkurs oraz skontaktować się z Uczestnikiem w związku z realizacją Konkursu. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926, z późn. zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących go, a także do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
13. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie materiałów promocyjnych, reklamowych i informacji handlowych drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej lub w formie SMS na numer mojego telefonu komórkowego oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych prowadzonej przez Couture Milano Salon Fryzjerski Aneta Urbanik zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z poźń. zm.) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.). Przetwarzanie moich danych może odbywać się w szczególności dla celów marketingowych, w tym przysyłania informacji handlowych i promocyjnych. Jednocześnie informuję, że zostałem poinformowany o celu zbierania danych, o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania jak również o dobrowolności ich podania, o czym jest mowa w art. 24 § 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
14. Organizator, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości Nagrody.

0 odpowiedzi

Napisz odpowiedź

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × five =